گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دجالواره» ثبت شده است

هنگام جنگ دادیم صدها هزار دارا
شد کوچه های ایران مشکین ز اشک سارا

سارا لباس پوشید، با جبهه ها عجین شد
در فکه و شلمچه، دارا به روی مین شد

چندین هزار دارا، بسته به سر سربند
یا تکه تکه گشتند یا که اسیر و در بند

سارای دیگری در، مهران شده شهیده
دارا کجاست؟او در، اروند آرمیده

دوخته هزار سارا چشمی به حلقه در
از یک طرف و دیگر چشمی ز خون دل، تر

سارا سؤال می کرد،دارا کجاست اکنون؟
دیدند شعله ها را در سنگرش به مجنون

خون گلوی دارا آب حیات دین است
روحش به عرش و جسمش، مفقود در زمین است

در آن زمانه رفتند، صدها هزار دارا
در این زمانه گشتند ده ها هزار "دارا"

هنگام جنگ دارا گشته اسیر و در بند
دارای این زمانه با بنز رود به در بند

دارای آن زمانه بی سر درون کرخه
سارای این زمانه در کوچه با دوچرخه

در آن زمانه سارا با جبهه ها عجین شد
در این زمانه ناگه، چادر لباس جین شد

با چفیه ای که گلگون از خون صد چو داراست
سارا، خود از برای، جلب نظر بیاراست

آن مقنعه ور افتاد، جایش فوکل در آمد
سارا به قول دشمن از املی در آمد

دارا و گوشواره، حقا که شرم دارد!
در دستهایش امروز او بند چرم دارد

با خون و چنگ ودندان، دشمن ز خانه راندیم
اما به ماهواره تا خانه اش کشاندیم

یا رب تو شاهدی بر اعمالمان یکایک
بدم المظلوم یا الله، عجل فرجه و لیک

جای شهید اسم خواننده روی دیوار
آنها به جبهه رفتند، اینها شدند طلبکار!!!!


  • طه جعفری